Δημοσιεύθηκε το πρόγραμμα της ενίσχυσης υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων μέσω της ανάπτυξης των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές και που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αγροδιατροφής & βιομηχανίας τροφίμων, των πολιτιστικών & δημιουργικών βιομηχανιών, των υλικών & των κατασκευών, της εφοδιαστικής αλυσίδας, της ενέργειας, του περιβάλλοντος, των τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών και της υγείας.

Τα ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν σαφή στόχευση στη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών που θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Εναλλακτικά, δύνανται να στοχεύουν στη μείωση του κόστους ή την αύξησης της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών.

Περίοδος υποβολής προτάσεων: 07/04/2016 – 09/06/2016, 17:00 (μόνο ηλεκτρονική υποβολή)

Προϋπολογισμός & Επιδότηση

· Ποσοστό Επιδότησης 40% ή 50% σε περίπτωση πρόσληψης προσωπικού 1 ΕΜΕ

· Προϋπολογισμός: €15.000 – €200.000

· Ο προϋπολογισμός δε δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών της χρήσης 2015

· Διάρκεια επενδυτικού σχεδίου: 24 μήνες από την απόφαση ένταξης.

· Το 30% του προϋπολογισμού θα πρέπει να έχει αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στο πρώτο έτος υλοποίησης, εφόσον το χρονοδιάγραμμα υπερβαίνει τους 12 μήνες.

· Δυνατότητα λήψης επιχορήγησης σε έως τρεις φάσεις (μεταξύ 30% – 80% και 100%)

· Δυνατότητα λήψης προκαταβολής 40% της επιχορήγησης με εγγυητική επιστολή

· Για την εξασφάλιση προσβασιμότητας ΑμΕΑ

Σε ποιους απευθύνεται

(α) Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις

(β) Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015

Κοινές προϋποθέσεις δικαιούχων

· Διαθέτουν έως 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ

· Έχουν λιγότερο από 50 άτομα προσωπικό και κάτω από €10 εκ. κύκλο εργασιών

· Άδεια λειτουργία σε ισχύ ή αίτηση ανανέωσης σχετικής άδειας

· Υποχρεωτική η διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ (κτηριακές και ηλεκτρονικές υποδομές)

· Το επενδυτικό σχέδιο να μην έχει ολοκληρωθεί πριν την υποβολή της πρότασης

· De minimis 2014 – 2016: €200.000

· Δεν είναι επιλέξιμο το franchise και τα shops-in-a-shop

· Δημοσίευση πρόσκλησης: 11/02/2016

Επιλέξιμες δαπάνες και μέγιστα ποσοστά επί του προϋπολογισμού: από 11/02/2016

· Κτήρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος: έως 40%

o Κτηριακές υποδομές για λειτουργία επιχείρησης

o Κτηριακές υποδομές για προστασία περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας

· Μηχανήματα – Εξοπλισμός: έως 90%

o Μηχανολογικός εξοπλισμός

o Εξοπλισμός για προστασία περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας

o Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω αύξησης της χρήσης ΤΠΕ

o Λοιπός εξοπλισμός

· Άυλες Δαπάνες: έως 100%, έως €100.000

o Πιστοποίηση συστημάτων, σχεδιασμός, τυποποίηση

o Προβολή – προώθηση σε αγορές στόχους

o Δικαιώματα τεχνογνωσία

o Τεχνολογική / συμβουλευτική υποστήριξη για αναδιοργάνωση, εξωστρέφεια και υποστήριξη καινοτομικής και τεχνολογικής επιχειρηματικότητας

· Μισθολογικό κόστος για υφιστάμενο ή νέο προσωπικό: έως 40%, έως 12.000€ ανά ΕΜΕ, έως 2 ΕΜΕ

Αξιολόγηση:

· Συγκριτική

· Συνάφεια επενδυτικού σχεδίου με θεματικές προτεραιότητες περιφέρειας

· Εξωστρέφεια παρελθόντων χρήσεων

· Θέσεις εργασίας βάσει 2012

· Κύκλος εργασιών σε σχέση με τον κλάδο βάσει 2012

· Επενδυτική πολιτική πενταετίας με ιδιωτική χρηματοδότηση σε σχέση με κύκλο εργασιών

· Ευρεσιτεχνίες

· Οργάνωση επιχείρησης (ΣΔΠ, σήματα, ηλεκτρονικές υποδομές, εξειδικευμένο λογισμικό, ηλεκτρονικές πωλήσεις, συστήματα αυτοματοποίησης, οργανωμένη προβολή κλπ.)

· Διεθνείς διακρίσεις σε διαγωνισμούς

· Επενδυτικό σχέδιο, επέκταση επιχείρησης, περιβαλλοντικό αποτύπωμα, βιωσιμότητα, πρωτοτυπία, πολιτικές προώθησης

· Ωριμότητα και προοπτικές επενδυτικού σχεδίου

· Συνάφεια επαγγελματικής εμπειρίας εταίρων με την επιχείρηση (νέες επιχειρήσεις)