Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την προκήρυξη της Δράσης «Ψηφιακό Βήμα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Η δράση αποσκοπεί στην ψηφιακή αναβάθμιση και μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών. Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από €5.000 έως €50.000 ενώ η υποβολή προτάσεων ξεκίνησε στις 11/6/2018 και λήγει στις 17/9/2018.

Αναλυτική Παρουσίαση


Κεντρικό Πρόγραμμα:
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
 
Περιγραφή:
Αντικείμενο της Δράσης «Ψηφιακό Βήμα» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
 
Αποδέκτες:
Οι κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) οι οποίες μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από τη παρούσα Δράση αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη.
 
Αποκλείονται από τη Δράση επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και ένα από τους παρακάτω μη επιλέξιμους ΚΑΔ:
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
02. Δασοκομία και υλοτομία
03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.
 
Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, ο δυνητικός δικαιούχος υποχρεούται να συμπληρώσει σχετικό ερωτηματολόγιο στο οποίο σημειώνονται ο εξοπλισμός που έχει αγοραστεί τα τρία (3) τελευταία έτη, οι υπηρεσίες, το λογισμικό και τα λοιπά στοιχεία ΤΠΕ τις οποίες ήδη διαθέτει/χρησιμοποιεί ο δυνητικός δικαιούχος/επιχείρηση. Με τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου ο δικαιούχος κατατάσσεται σε μία από τις 4 ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητάς του.
Για την επιτυχή υποβολή της αρχικής αίτησης χρηματοδότησης, ο δυνητικός δικαιούχος/επιχείρηση θα πρέπει να οδηγείται σε ψηφιακή αναβάθμιση κατά μία τουλάχιστον βαθμίδα και συνεπώς να διαπιστώνεται ουσιαστική αλλαγή – step change – στα ψηφιακά του χαρακτηριστικά. Εξαιρούνται από την ανωτέρω υποχρέωση οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους στην ανώτατη ψηφιακή βαθμίδα.
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 11/06/2018 με καταληκτική ημερομηνία την 17/09/2018 και ώρα 16:00. 
 
Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών:
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 
Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ
 
Όροι και Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας:
Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. 
Οι δικαιούχοι, θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:
 
1. Να τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας και μέχρι 31/12/2017 να έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. Διευκρινίζεται ότι ως τελευταία διαχειριστική χρήση λαμβάνεται η κλεισμένη διαχειριστική χρήση του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης , για την οποία έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος (2018 – φορολογικό έτος 2017) και οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις (όπου απαιτείται).
2. Να διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).
3. Μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ψηφιακής κατάταξης της παρούσας αναλυτικής πρόσκλησης και αφού καταταγούν στην αντίστοιχη ψηφιακή βαθμίδα, δύνανται να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο υπό την προϋπόθεση της κατάταξής τους σε ανώτερη ψηφιακή βαθμίδα από την αρχική, εκτός κι αν έχουν ήδη καταταγεί στην ανώτατη βαθμίδα.
4. Ο Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να είναι μικρότερος των 5.000€.
5. Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον του 60%, της Ιδιωτικής Συμμετοχής σύμφωνα με το Παράρτημα Ι: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ.
6. Το επενδυτικό σχέδιο που υποβάλουν να αφορά σε ΚΑΔ που δεν περιέχεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).
7. Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια.
8. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.
9. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017), δηλαδή  οι δυνητικοί δικαιούχοι αποκλείονται από την ένταξη σε πρόγραμμα ή την υπαγωγή σε καθεστώτα ενίσχυσης, που χρηματοδοτούνται από ενωσιακούς ή εθνικούς πόρους, εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής:
α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υ.α. 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
Οι υπό α΄ και β΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
10. Να εμφανίζουν τουλάχιστον ένα θετικό (μεγαλύτερο του μηδενός) αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων την τελευταία τριετία. Ως έτος ενάρξεως υπολογισμών λαμβάνεται η κλεισμένη διαχειριστική χρήση του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, για την οποία έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος (2018 – φορολογικό έτος 2017) και οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις (όπου απαιτείται).
11. Να έχουν την ιδιότητα της Μικρομεσαίας Επιχείρησης σύμφωνα με το Παράρτημα V Ορισμός των ΜΜΕ της σύστασης της ΕΕ 2003/361/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής
12. Να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης/επένδυσης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες παρεμβάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης και των εφαρμογών στα πλαίσια του επενδυτικού σχεδίου με την πλήρη συμμόρφωση με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 2.0, level ΑΑ).
13. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ατομικές επιχειρήσεις και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011, Συνεταιρισμοί, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)] και να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ.
14. Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων (2014/C249/01) (Παράρτημα VI Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης).
15. Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
16. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
17. Να μην περιλαμβάνονται ως Δικαιούχοι στις αποφάσεις ανακλήσεων για τα προγράμματα «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων (digi-retail)», «Ενίσχυση ξενοδοχειακών και Τουριστικών καταλυμάτων για τη δημιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και συστημάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων (digi-lodge), «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στον τομέα του Ψηφιακού Ευρυζωνικού Περιεχομένου (digi-content).
18. Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
19. Να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
20. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης
21. Να υποβάλλουν μία και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. 
 
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους. Η μη ικανοποίηση μιας ή περισσότερων εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του επενδυτικού σχεδίου και συνεπώς λόγο απόρριψης.
 
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης: 
• οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
• οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).
 
Κριτήρια αξιολόγησης:
Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική.

Η αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω:
Α.1 Μονάδες Εργασίας (προσωπικό) έτους 2017
Α.2 Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου
Α.3 Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
Α.4 Συμμετοχή σε προηγούμενες Δράσεις ΤΠΕ (e-services, e-security, digi-retail, digi-lodge, digi-content, ICT4GROWTH)
 
Τι χρηματοδοτείται: ​
A/A Κατηγορία Δαπάνης 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό-ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του έργου
1 Eξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών-λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα ή εξυπηρετητής με το συνοδευτικό εξοπλισμό δικτύωσης με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS)
2 Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση [Δρομολογητές (Routers), Μεταγωγείς (Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή (access points, antennas κτλ.)]
3 Ηλ. Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
4 Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scaners, printers, κλπ)
5 Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set top boxes κλπ)
Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας δαπάνης 1 εξοπλισμός μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως και το 100% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

A/A Κατηγορία Δαπάνης 2: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό-ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του έργου
1 Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ
2 Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ιστοσελίδας (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version) 10% και έως 2.500€
3 Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών. Επίσης θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες.) 20% και έως 4000€
4 Συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κλπ,
5 Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή/ και ηλεκτρονικών πληρωμών.
6 Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου τύπου ERP, SCMS, WMS,PMS)
7 Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS κλπ)
8 Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης 70%
9 Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση
Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας δαπάνης 2 λογισμικό μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως και το 100% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.


A/A Κατηγορία Δαπάνης 3: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό-ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του έργου
1 Φιλοξενία (hosting, collocation κτλ.)
2 Σύνδεση στο Διαδίκτυο
3 Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads) 5%
4 Παρουσία στα Social media Έως 1000€
5 Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης 5%
6 Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος
7 Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας 10%
8 Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων 10%
9 Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου 5% και έως 2.500€
Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας δαπάνης 3 υπηρεσίες μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως 25% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Η κατηγορία 3 δεν αποτελεί υποχρεωτική δαπάνη.

A/A Κατηγορία Δαπάνης 4: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό-ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του έργου
1 Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ) 40% και μέχρι 20.000€ ως ακολούθως:
12.000 ανά ΕΜΕ1
 
Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού.
Η κατηγορία 4 δεν αποτελεί υποχρεωτική δαπάνη.
Κατά το στάδιο της ένταξης καθώς και κατά το στάδιο αξιολόγησης και έγκρισης τροποποιήσεων επενδυτικού σχεδίου, το άθροισμα του Π/Υ των επιλέξιμων δαπανών στις κατηγορίες δαπάνης 3 και 4 ανωτέρω θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι μικρότερο ή ίσο του 40% του συνολικού επιχορηγούμενου Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου.
Σημειώνεται ότι ένα επενδυτικό σχέδιο δε δύναται να παραληφθεί ως ολοκληρωμένο και λειτουργικό όταν:
Ø  το ποσοστό υλοποίησης του φυσικού σε συνδυασμό με το οικονομικό αντικείμενο αυτού κατά την τελική επαλήθευση/ πιστοποίηση, είναι κάτω των 5.000€
Ø  κατά την τελική αξιολόγηση της ψηφιακής ωριμότητας της επιχείρησης αποδειχτεί ότι δεν έχει μεταβεί στην ψηφιακή βαθμίδα όπως αυτή είχε δηλωθεί κατά την ένταξη.
Οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου θεωρούνται λειτουργικά έξοδα και δεν είναι επιλέξιμα στη δράση.

Διάρκεια ολοκλήρωσης έργου:
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δε μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης.
Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης της επένδυσης λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης στη Δράση ή η ημερομηνία ενέργειας που συνδέεται με την υλοποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου (έκδοση τιμολογίου, δελτίου αποστολής, πληρωμή προκαταβολής, υπογραφή σύμβασης κ.α.), εφόσον αυτή προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης ένταξης.
 
Ενίσχυση:
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 5.000€ έως 50.000€. Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μικρότερο από 5.000€, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξαρχής και δε θα μπορεί να υποβληθεί, ενώ στη περίπτωση που έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 50.000€, το ποσόν πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ιδιωτική συμμετοχής και καλύπτεται από το δικαιούχο.

Ποσοστά Ενίσχυσης
Περιφέρειες (για το σύνολο των Περιφερειών της Χώρας) Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική και Εθνική) (%) Ιδιωτική Συμμετοχή 
(%)
50%
 
50%


Ιδιωτική Συμμετοχή:
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο.
 
Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να συνδυάζεται με τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ.
 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση απόδειξης της δυνατότητας κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου με έγκριση δανείου από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στη χώρα του, ο δυνητικός δικαιούχος οφείλει να υποβάλει μέχρι το πρώτο αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης δαπανών τη Σύμβαση δανείου από το περιεχόμενο της οποίας να προκύπτει ότι το δάνειο αφορά στην χρηματοδότηση της συγκεκριμένης επένδυσης, άλλως απαιτείται η υποβολή αιτήματος τροποποίησης Χρηματοδοτικού Σχήματος.
 
Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο.
 
Απόδειξη ιδιωτικής συμμετοχής:
Α. Ιδία συμμετοχή

ΜΕΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Βεβαίωση μέσου υπολοίπου για κάθε επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι δικαιούχος ο δυνητικός δικαιούχος. Η περίοδος του μέσου υπολοίπου επιλέγεται από τον δυνητικός δικαιούχο και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών μηνών ή μεγαλύτερη του έτους. Η περίοδος του μέσου υπολοίπου πρέπει να ξεκινά την πρώτη ημέρα του τριμήνου και να τελειώνει το νωρίτερο κατά τη συμπλήρωση του τριμήνου που προηγείται της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης χρηματοδότησης ή το αργότερο την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης χρηματοδότησης. Ως ημερομηνίες συμπλήρωσης τριμήνων ορίζονται οι 31/3, 30/6, 30/9 και 31/12. Συνεπώς για ημερομηνία κατάθεσης, έστω 12/2, η περίοδος του υπολοίπου δεν μπορεί να τελειώνει πριν τις 31/12 ενώ δύναται να τελειώνει μέχρι και τις 12/2.
 
Β. Δάνειο
Έγκριση δανείου ή σύμβαση δανείου από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο λειτουργεί νόμιμα στη χώρα εγκατάστασής του.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις θα πρέπει να αναφέρονται οι βασικοί όροι της έγκρισης ή της πρόθεσης δανειοδότησης, όπως:

 • Αντικείμενο και προϋπολογισμός της δανειοδοτούμενης επένδυσης
 • Το ύψος του εγκεκριμένου δανείου
 • Η διάρκεια και ο χρόνος αποπληρωμής του
 • Το επιτόκιο
 • Οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για την χορήγησή του


Ειδικότερα στην περίπτωση έγκρισης δανείου δεν θα πρέπει να αναφέρεται στο σχετικό δικαιολογητικό ότι χορηγείται στο πλαίσιο του προγράμματος με εκχώρηση της επιχορήγησης.
 
Προϋπολογισμός:
Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Ψηφιακό Βήμα» ανέρχεται σε 50.000.000€.
Στις Περιφέρειες Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη ο προϋπολογισμός που αντιστοιχεί είναι  6.649.874 ευρώ.
Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
 
Υποχρεώσεις ενισχυόμενων επιχειρήσεων:
Α. Οι Δικαιούχοι των οποίων επενδύσεις θα υπαχθούν στη παρούσα Δράση κρατικής ενίσχυσης, μετά την ένταξή τους και μέχρι και την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης σε αυτούς, οφείλουν:

 1. να μην εκμισθώνουν μέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης και της εκμετάλλευσης της λειτουργίας της
 2. να μην συγχωνευθούν, απορροφήσουν ή απορροφηθούν από άλλη επιχείρηση
 3. να μην διακόπτουν την υλοποίηση και λειτουργία της ενισχυθείσας επένδυσης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (απαιτείται ενημέρωση του ΕΦ)
 4. να μην μεταβιβάζουν για οποιοδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν από άλλα κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας και ισοδυνάμου αποτελέσματος, ώστε να ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση των στόχων της επένδυσης, (απαιτείται ενημέρωση του ΕΦ)
 5. να μην αντικαταστήσουν οποιοδήποτε στοιχείο του εξοπλισμού, εκτός εάν η αντικατάσταση αφορά αγορά νέου παρομοίου εξοπλισμού (όμοιας ή καλύτερης τεχνολογίας), (απαιτείται ενημέρωση του ΕΦ),
 6. να μην προβούν στη μετεγκατάσταση της ενισχυθείσας επένδυσης εκτός της Ομάδας Περιφέρειας εγκατάστασης εντός της οποίας χορηγήθηκε η ενίσχυση
 7. να γνωστοποιούν στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ ή στον Ενδιάμεσο Φορέα κάθε μεταβολή των στοιχείων τους, όπως επωνυμία, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας
 8. να μην μεταβάλουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τη νομική μορφή τους, την εταιρική τους σύνθεση ως προς τα πρόσωπα ή τα ποσοστά συμμετοχής τους


Για τα υπό στοιχεία 6 έως 8 οι Δικαιούχοι οφείλουν πριν την ανάληψη οποιασδήποτε ενέργειας να υποβάλουν αίτημα τροποποίησης και εφόσον εγκριθεί να προβούν στις ανάλογες για κάθε περίπτωση ενέργειες.
 
Β. Οι Δικαιούχοι των οποίων επενδύσεις θα υπαχθούν στη παρούσα Δράση κρατικής ενίσχυσης, για τρία (3) έτη μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας χρηματοδότησης οφείλουν:

 • να μην προβούν σε παύση ή μετεγκατάσταση της παραγωγικής δραστηριότητας της ενισχυθείσας επένδυσης εκτός της Περιφέρειας εγκατάστασης εντός της οποίας χορηγήθηκε η ενίσχυση
 • να μην προβούν σε αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στοιχείου της επένδυσης, η οποία να παρέχει σε μια επιχείρηση αδικαιολόγητο πλεονέκτημα
 • να διατηρούν τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της επένδυσης που έχουν επιχορηγηθεί, εκτός αν αυτά έχουν αντικατασταθεί από άλλα τουλάχιστον ισοδύναμου αποτελέσματος


Επιπροσθέτως η ενισχυθείσα επιχείρηση οφείλει να λειτουργεί πραγματικά για τρία (3) έτη μετά την τελική πληρωμή της δημόσιας χρηματοδότησης στον Δικαιούχο (π.χ. απαιτούμενες άδειες, ηλεκτροδότηση ακινήτου, εγκατεστημένος εξοπλισμός, μισθωτήριο συμβόλαιο σε ισχύ και παρουσίαση οικονομικών συναλλαγών, υποβολή φορολογικών δηλώσεων).
Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ενισχυθείσας επιχείρησης, καθώς και της παραγωγικής λειτουργίας της ενισχυθείσας επένδυσης στο διάστημα αυτό, επιβάλλεται ολική ή αναλογική δημοσιονομική διόρθωση και ανάκτηση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 
Κρίσιμα σημεία:

 • Το Επενδυτικό Σχέδιο θα πρέπει να εξασφαλίζει την προσβασιμότητα στα ΑΜΕΑ. Εφόσον πρόκειται για διαδικτυακούς τόπους ή διαδικτυακές εφαρμογές, διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης και των εφαρμογών του επενδυτικού σχεδίου με την πλήρη συμμόρφωση με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 2.0, level ΑΑ).
 • Έργα για τα οποία προσκομίστηκε ως δικαιολογητικό συμμετοχής η αίτηση έκδοσης/ανανέωσης της άδειας λειτουργίας αντί για την απαιτούμενη άδεια, εντάσσονται, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων, στην παρούσα δράση, με την επιβολή ΕΙΔΙΚΟΥ ΟΡΟΥ για την προσκόμιση της σχετικής άδειας πριν την καταβολή επιχορήγησης.
 • Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση απόδειξης της δυνατότητας κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου με έγκριση δανείου από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στη χώρα του, ο δυνητικός δικαιούχος οφείλει να υποβάλει μέχρι το πρώτο αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης δαπανών τη Σύμβαση δανείου από το περιεχόμενο της οποίας να προκύπτει ότι το δάνειο αφορά στην χρηματοδότηση της συγκεκριμένης επένδυσης, άλλως απαιτείται η υποβολή αιτήματος τροποποίησης Χρηματοδοτικού Σχήματος.
 • Δεν γίνεται δεκτό αίτημα τροποποίησης που επιφέρει ως συνέπεια την μη κάλυψη του στόχου της ψηφιακής αναβάθμισης που τέθηκε κατά την ένταξη
 • Κατά την υλοποίηση του σχεδίου, δεν γίνεται δεκτό αίτημα μείωσης του αρχικού προϋπολογισμού άνω του 50% και η πρόταση απορρίπτεται στο σύνολο της.
 • Η δυνατότητα κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση) πρέπει να αποδεικνύεται με την κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας.
 • Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στη Δράση θα πρέπει να λαμβάνουν μέριμνα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές ατόμων με αναπηρία
 • Δεν γίνονται αποδεκτές ως επιλέξιμες δαπάνες, πάσης φύσεως παραστατικά αυτοτιμολόγησης (αποδείξεις δαπάνες, τιμολόγια αυτοπαράδοσης κ.ά).
 • Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής

Σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου δεν είναι διαθέσιμη η εν ισχύ άδεια λειτουργίας, το έργο παραλαμβάνεται με την προσκόμιση, κατ’ ελάχιστον, της υποβληθείσας στον αρμόδιο φορέα αίτησης έκδοσης της άδειας λειτουργίας. Η άδεια λειτουργίας είναι υποχρεωτικό να προσκομισθεί από τoν δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ το αργότερο μέχρι και έξι (6) μήνες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου